تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

اشاره: ماده 22 قانون ثبت بیان می‏دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور … ادامه خواندن تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک