دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی

مصوب 1384,07,02 به تجویز مقررات آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و بخشنامه‌های صادره از ناحیه رئیس قوه‌قضائیه که تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی، از قبیل شوراهای حل اختلاف صنفی را پیش‌بینی کرده است دستورالعمل تشکیل شوراهای مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد: ماده ۱ـ به منظور ارتقای جایگاه صلح و … ادامه خواندن دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی