قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دورهطرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آنلازم‌الاجرا مي‌باشد .  شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث وتوسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خودكنترل و نظارت … ادامه خواندن قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها