قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی زراعی و باغ ها

ماده 1 – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374  مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده 2 – تبصره‌های(1)، (2) و (3) ماده(1)‌قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)، (6) و (7) به آن الحاق می‌گردد. تبصره 1 – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی … ادامه خواندن قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی زراعی و باغ ها