قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22

قانون زمین شهری ‌قانون زمین شهری ‌ماده 1 – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‌برداری هر چه صحیح‌تر و وسیع‌تر از اراضی و همچنین فراهم … ادامه خواندن قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22