مشاوره حقوقی

تفسیر و توضیح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22

نحوه قیمت گذاری توسط کارشناس رسمی دادگستری

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

قانون تغییر کاربری و حفظ اراضی زراعی و باغ ها

تعریف تراکم شهری

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

وظایف کارگزاران املاک و مستغلات

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها

آشنایی با انواع اسناد ملکی

مسائل حقوقی عرف پرداخت در خرید ملک

دستورالعمل شوراهای حل اختلاف صنفی

نحوه رسیدگی به تخلفات نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی