نحوه رسیدگی به تخلفات نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

فصل هشتم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات:
ماده32ـ برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در این آیین‌نامه، هیئت‌رسیدگی بدوی در هر شهرستان، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط، نماینده دادگستری به حکم رییس قوه‌قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل می‌گردد.
ماده33ـ شروع به رسیدگی در هیئت‌های بدوی، با اعلام گزارش از سوی بازرسان، شکایاتاشخاص حقیقی یا حقوقی یا مقامات اداری ذی‌ربط می‌باشد.
ماده34ـ هیئت‌های بدوی مکلفند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت شکایت یا گزارش،در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نمایند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی نخواهدبود.
ماده35ـ هر یک از طرفین می‌توانند در صورت اعتراض به رأی صادره، مراتب را کتباً ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رأی، به هیئت تجدیدنظر تسلیم نمایند.
هیئت تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط یا یکی از معاونین ذی‌ربط، رییس دادگستری یا نماینده وی، رییس یا یکی از اعضای هیئت مدیره نظام صنفی بخش شهرستان مربوط، می‌باشد که ظرف یک ماه با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنان به درخواست تجدیدنظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رأی هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هریک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی نخواهدبود.
ماده36ـ جلسات هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر اکثریت معتبر می‌باشد.
ماده37ـ هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و گزارشات دریافتی می‌باشند و چنانچه شکایت یا گزارشی را وارد تشخیص ندهند یا رسیدگی به آن را در صلاحیت خود ندانند، نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت،پس از اخذ دفاعیات، اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
ماده38ـ در صورت عدم امکان تشکیل هیئت بدوی و تجدیدنظر در هر شهرستان، یکی از هیئتهای نزدیکترین شهرستان همجوار همان استان یا مرکز استان وظایف مقرر را عهده‌دار خواهدبود.
ماده39ـ اداره امور هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، مسئولیت تشکیل جلسات و انجام هماهنگی‌ها، تشکیل پرونده، تعیین نوبت و وقت رسیدگی، ابلاغ و اجرای آراء و سایر امور دبیرخانه‌ای و همچنین رسیدگی به تخلفات هیئتها، به عهده اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط می‌باشد.
ماده40ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین‌نامه، ظرف سه سال نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 13/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

منبع:کتاب قوانین و مقررات اصناف و اماکن عمومی/تدوین:جهانگیر منصور

گردآوری توسط :محمدرضا مرادی

Tags: , , , ,