نحوه رسیدگی به تخلفات نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

فصل هشتم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات: ماده32ـ برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در این آیین‌نامه، هیئت‌رسیدگی بدوی در هر شهرستان، مرکب از سه نفر شامل نماینده اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط، نماینده دادگستری به حکم رییس قوه‌قضاییه و نماینده نظام صنفی بخش شهرستان، تشکیل می‌گردد. ماده33ـ شروع به … ادامه خواندن نحوه رسیدگی به تخلفات نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی